ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Posted: Ιουνίου 7, 2009 in Εργατικά Ζητήματα, Κοινωνικά Ζητήματα, Πολιτικά Θέματα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ  ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ Κ.Λ.Π

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Οικοδόμων

Μονίμων Συνεργείων Συντηρήσεως Βιομηχανιών, Οργανισμών, Ιδρυμάτων

κλπ. όλης της χώρας.

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 92/28-7-08)

Αθήνα, σήμερα 2/6/2008 οι υπογράφοντες:

α) Ασημακόπουλος 3ημήτριος, Πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος,

Γενικός Γραμματέας, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών,

Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας.

β) Νικολάου 3ιονύσης, Γενικός 3ιευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών

Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).

γ) Πάσουλας Γιάννης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών

Επαγγελμάτων Ελλάδας.

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της Συλλογικής Σύμβασης,

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1

Σε τούτη τη συλλογική Σύμβαση υπάγονται:

Οι εργατοτεχνίτες των πιο κάτω ειδικοτήτων δομικών εργασιών που απασχολούνται

σε όλη τη χώρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε μόνιμα συνεργεία

συντήρησης γενικά των βιομηχανιών, βιοτεχνιών, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και των

άλλων εργοδοτών που υπόκεινται στην παρούσα ήτοι: Κτίστες, Κονιαοτές,

Παρκετοποιοί, Μαρμαρογλύπτες, Μπετόν Αρμέ, Μωσαϊκών 3απέδων, Πλακόστρωτες

γενικά, Γύψινων διακοσμήσεων, Ξυλουργοί Οικοδομών, Υδραυλικοί γενικά (στους

οποίους περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι σε καλοριφέρ), Υδροχρωματιοτές και

Ελαιοχρωματιστές που εκτελούν την εργασία τους με μηχανικό μέσο ή οποιοδήποτε

άλλο μέσο, κατασκευαστές στεγών, Μαραγκοί συντηρητές, Λουστραδόροι,

Μηχανοξυλουργοί καθώς και κάθε άλλης ειδικότητας δομικών εργασιών μη ειδικά

κατονομαζόμενης στην παρούσα, τόσο οι τεχνίτες όσο και οι βοηθοί τους καθώς και

οι ανειδίκευτοι εργάτες.

Άρθρο 2

1) Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 25.6.2007 Σ.Σ.Ε.

διαμορφώνονται ως εξής:

1.1.2008 1.9.2008

1) ΤΕΧΝΙΤΕΣ 38,77 € 40,22 €

2) ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 35,22 € 36,54 €

3) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 32,96 € 34,20 €

2) Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10%

επί του βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών κατά 5% και μέχρι έντεκα

(11) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5% επί του

βασικού ημερομισθίου στους εργαζόμενους που απασχολούνται με την

απόφραξη, συντήρηση και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης και δ) το

επίδομα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ημερομισθίου στους εργατοτεχνίτες

που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής

κατάρτισης του ΟΑΕΔ (4) εξαμήνων φοίτησης. Όλα τα επιδόματα υπολογίζονται

στα βασικά ημερομίσθια της παρ.1 αυτού του άρθρου.

Άρθρο 3

Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη

Συλλογική Σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ’

αυτήν.

Άρθρο 4

Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε.του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή Σ.Σ.Ε.

εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5

Η ισχύς της Σύμβασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη

2008

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΑΣΟΥΛΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΣΕΒΕΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΣΚΟΡΙΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ  ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ  Κ.Λ.Π

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Που αφορά στους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των

Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας.

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 87/25-7-08)

Αθήνα, σήμερα 18.7.2008 οι συμβαλλόμενοι:

1. Οι εργοδοτικοί φορείς:

α) Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.) νόμιμα

εκπροσωπούμενος από τον κ. Γεώργιο Συριανό.

β) Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών 5ημοσίων

Έργων (Π.Ε.6.Μ.Ε.6.Ε.) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο

Ρωμοσιό.

γ) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης (Σ.Α.Τ.Ε.) νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ.

Γεώργιο Βλάχο για λογαριασμό των εργοδοτών και

2. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας νόμιμα

εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο της κ. Γιάννη Πάσουλα για

λογαριασμό των εργαζομένων συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα

παρακάτω:

Άρθρο 1

Τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και

Συναφών Ειδικοτήτων και των δύο φύλων σ’ όλη τη χώρα που απασχολούνται στις

οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες ειδικότητες

(εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, οδοποιϊτικά έργα, δίκτυα κατασκευής και συντήρησης

σιδηροδρομικών γραμμών, αποχετευτικά έργα, υδροηλεκτρικά έργα, έργα υποδομής

μεταφοράς αερίων, ενέργειας με υπόγειους ή εναέριους αγωγούς, επικοινωνιών,

καλωδιώσεις κ.ά. κατασκευής αεροδρομίων, λιμανιών, γεφυρών, ζεύξεις, ΟΤΑ με

συμβάσεις ορισμένου χρόνου κλπ.).

ΤΕΧΝΙΤΕΣ: Κτίστες, Κονιαοτές, Μπετόν-Αρμέ, Ξυλότυποι Μπετόν, Σιδεράδες

Μπετόν, Πιοτολαδόροι, Κατεδαφιστές, Μαρμαρογλύπτες, Μετοπατζήδες (οι

απασχολούμενοι με την τοποθέτηση Μετοπών), Πατωματζήδες, Υδραυλικοί

(περιλαμβανομένων και των εργαζομένων σε καλοριφέρ), Συνδετές αποχέτευσης,

Μωσαϊκών δαπέδων, Μονωτές, Πλακόστρωτες γενικά, Ελαιοχρωματιστές,

τοποθετητές γυψοσανίδων, Ντουκαδόροι, Ξυλουργοί γενικά εκτελούντες όλες

ανεξάρτητα τις ξυλουργικές εργασίες, εργαζόμενοι στα εργοτάξια και εργοστάσια

προκατασκευής και τοποθέτησης κτιρίων-γεφυρών κλπ., εργαζόμενοι στις

αρχαιολογικές ανασκαφές, στα εργοτάξια έτοιμου σκυροδέματος, και των λοιπών

ειδικοτήτων μη ειδικώς κατανομαζομένων και ανεξάρτητα από τον τόπο προσφοράς

της εργασίας καθορίζονται ως ακολούθως:

από 1.1.2008 – 31.12.2008

α) ΤΕΧΝΙΤΕΣ 59,26 €

β) ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ &

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 52,98 €

γ) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 50,10 €

Τα παραπάνω κατώτατα ημερομίσθια ισχύουν για εργασία και αμοιβή πέντε (5)

ημερών την εβδομάδα.

Άρθρο 2

Τυχόν μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζει η Συλλογική Σύμβαση αυτή ή

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μεταβάλλονται και υπερισχύουν.

‘Αρθρο 3

Όσες 6ιατάξεις 6ιαιτητικών Αποφάσεων ή συνομολογημένων Συλλογικών Συμβάσεων

Εργασίας δεν έχουν τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 4

Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Σύμβασης με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η

Γενάρη 2008.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ &

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕEΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛ.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡEΜΟΣΙΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ  ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ Κ.Λ.Π

 • ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΙΑΣ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ  ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ  Κ.Λ.Π
 • ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΙΑΣ
 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ο.Α.Ε.Δ
 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΕΩΣ & ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΧΙΛ.

About these ads

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

WordPress.com Logo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Log Out / Αλλαγή )

Twitter picture

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Log Out / Αλλαγή )

Facebook photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Log Out / Αλλαγή )

Google+ photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Log Out / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s